خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی (برگه 350)

فهرست الفبایی انگلیسی

پوچی (خلأ فرای مرزهای جهان)

این واژه توسط تالکین بارها و بارها استفاده شده است و به نظر می آید که منظور از آن قسمتهای خالی و غیرمسکون جهان باشد. اگر بخواهیم موشکافانه برخورد کنیم، واژه پوچی به معنی قسمتهای خارج از جهان است، اما چنین برمی آید که تالارهای بی زمان ایلوواتار قسمتی از پوچی باشند. پس از شکست در نبرد خشم، ملکور به پوچی تبعید شد، اما افسانه ها چنین پیشگویی میکنند که وی پیش از پایان جهان به آن باز خواهد گشت.

چشم انداز ایلوواتار (چشم اندازی پیش از آفرینش از جهان)

چشم انداز ایلوواتار، چشم اندازی از جهان بود که ایلوواتار از نوای آینور به وجود آورد و بعدها توسط وی درعمل آمد.

ویره سه (چهارمین ماه سال در تقویم گوندور)

در تقویم کارگزاران، ویره سه چهارمین ماه سال به شمار میرفت. در این تقویم، ویره سه با روز اعتدال بهاره آغاز میگشت و لذا در تقویم مدرن، مطابق است با ۲۴ مارس تا ۲۲ آوریل.

وینیاریون (نام اصلی هیارمنداکیل دوم)

وینیاریون پسر شاه آلدامیر اهل گوندور بود. در زمان آلدامیر، جنگی بین گوندور و همسایگان جنوبی اش، هارادریمها در گرفت که آلدامیر در این جنگ کشته شد. وینیاریون فرماندهی ارتش گوندور را در دست گرفت و هارادریمها را به سختی شکست داد و در هم کوبید. به یادبود این پیروزی، وینیاریون تحت نام هیارمنداکیل، به معنای فاتح جنوب سلطنت کرد.

وینیامار (شهر تورگان در نوراست)

عهد: در ابتدای دوران اول ساخته شد و در ۱۲۶ د.ا. رها گشت
ساخت: ساخته شده توسط تورگان و مردمش
تلفظ: vee’nyamar
معنی: خانه جدید
مکان: دماغه تاراس-نس واقع بر سواحل دوردست غرب نوراست

وینیامار شهری بود که در ابتدای دوران اول، توسط تورگان و پیروانش پس از بازگشتشان به سرزمین میانه بنا نهاده شد. این شهر در زیر کوه تاراس در نوراست واقع بود و تنها کمی بیش از یک قرن محل زندگی تورگان و مردم وی بود. آنها در ۱۲۶ د.ا. آنرا رها کرده و به گوندولین رفتند.