خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - فرمانده ناامیدی (فرمانده سپاه سائرون در نبرد پله نور)

فرمانده ناامیدی (فرمانده سپاه سائرون در نبرد پله نور)

یکی از عناوین بیشماری که ارباب بی نام نزگول در آخرین نبردش، حمله به میناس تیریت، در پایان جنگ حلقه از آن استفاده می گرد.

درباره 3DMahdi