خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - دماغه بالار (دماغه ای درغرب آرورنین)

دماغه بالار (دماغه ای درغرب آرورنین)

دماغه کوچکی در غرب آرورنین که حد شمالی خلیج بالار را مشخص می‌کرد.

درباره 3DMahdi