خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - درخت سفید (تل‌پریون، درخت پیرتر در میان دو درخت)

درخت سفید (تل‌پریون، درخت پیرتر در میان دو درخت)

عنوان تل‌پریون، درخت پیرتر در میان دو درخت والینور که درختان سفید نومه‌نور و گوندور از تبار آن بودند.

درباره اله سار