خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی (برگه 388)

فهرست الفبایی انگلیسی

هاب گمیجه (ریسمان باف تایفیلد)

عهد: در ۲۸۴۶ د.س به دنیا آمده است
نژاد: هابیتها
شاخه: هابیتهای شایر
خاندان: گمیجه
معنی: هاب احتمالا شکلی مخفف و تحریف شده از رابین است و گمیجه نیز تغییر یافته نام گمویچ است، روستایی که هاب در آن به دنیا آمده بود
لقب: گمیجی پی

هاب، پسر وایزمن گمویچ، به همراه خانواده اش از گمویچ به تایفیلد کوچ کردند تا زندگی بهتری در پیش بگیرند. هاب در تایفیلد به کار ریسمان بافی پرداخت و صاحب پسری به نام هابسون شد که هابسون نیز پدر هام فست گمجی و پدربزرگ سام وایز، از یاران حلقه، بود.
در سالهای پایان عمر، هاب لقب جدیدی پیدا کرد و آن گمیجی پیر بود که تغییری بود در نام گمیجه (و نام گمیجه خود تغییری از نام گمویچ). این لقب بعدها به صورت نام فامیل مشهور گمجی در آمد.

رودخانه هورول (رودخانه ای در شمال سرزمین میانه که میتیتل نیز نامیده می شد)

در میان انسانها، رودی که از شمال کوههای مه آلود سرچشمه می گرفت و در حرکت به سمت جنوب از سرزمینهای پادشاهی رودئور می گذشت، رود هورول نامیده می شد. این رود از مهمترین شاخه های رود گری فلاد بود.

هیتلوم (سرزمینهای مه آلوده شمال بلریاند)

در شمال بلریاند و در محاصره کوههای ارد وترین سرزمینی خاکستری و مه آلوده به نام هیتلوم قرار داشت که تحت تسلط فینگولفین و مردمان وی بود.

ساحل این سو (نامی شاعرانه برای سرزمین میانه)

به طور معمول این نام بیشتر توسط الفها برای سرزمین میانه استفاده میشد تا یادآوری باشد برای فاصله دور بین آن با سواحل آمان قدسی. در زبان سینداری دوران اول این نام معنای خاص تری پیدا می کرد. ترجمه این نام در زبان سینداری نوراست می باشد که منطقه ای یخزده و سرد در شمال غرب بلریاند بود.

سرزمینهای این سو (سرزمین هایی که در شرق دریای بزرگ واقع شده اند)

مکان: سرزمین میانه، سرزمینهای فانیان که در شرق دریای بزرگ قرار گرفته اند
اصالت: توسط آئوله آهنگر ساخته شده است
معنی: سرزمینهای این سو در مقابل سرزمینهای نامیرایان در غرب دریا قرار می گیرد
نامهای دیگر: اندور، اندوره، انور، سرزمین میانه، سرزمین های بیرون

سرزمینهای این سو اشاره به سرزمین میانه دارد که سرزمین فانیان است در مقابل سرزمینهای نامیرایان در غرب و در آمان.