خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - فورنوست (شهر شاهان آرتداین)

فورنوست (شهر شاهان آرتداین)

شهر مهم آرتداین و محل حکومت شاهان آرتداین از آملایت تا آرودوی. کمی پس از از دست رفتن قلمروی آرتداین نبرد فورنوست در این سرزمین میان گوندور و آنگمار در گرفت.

درباره اله سار