خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - فوروخل (خلیج یخ‌زده‌ی شمالی سرزمین میانه)

فوروخل (خلیج یخ‌زده‌ی شمالی سرزمین میانه)

سرزمین های بایر و یخ زده در شمال سرزمین میانه به خصوص خلیج بزرگ یخ‌زده شمال و زمین‌هایی که آن را احاطه کردند.

درباره اله سار