خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی (برگه 387)

فهرست الفبایی انگلیسی

هابیتها (مردمان کوچک)

عهد: آغاز پیدایش آنها مشخص نیست اما وجود آنها اولین بار در سال ۱۰۵۰ د.س به ثبت رسیده است
فرهنگ: هابیتهای بری، باکلندی ها و هابیتهای شایر
نام های دیگر: هافلینگها، هولبیتلان، مردمان کوچک، پریانات
معنی: نام هابیتها از کلمه شمالی باستانی هولبیتلان گرفته شده که به معنای سازندگان سوراخها است

با وجودیکه ریشه های این موجودات فانی ناشناخته است، اما در ارتباط آن با نژاد انسانها تقریبا شکی وجود ندارد. مهمترین خصوصیت این نژاد، قد کوتاه آنها بود. قدبلند ترین هابیتها بلندای قامتشان به زحمت به چهار فوت می رسید.
گستره پراکندگی هابیتها به واقع وسیع بود. بیشتر ساکنین سرزمینهای شمال سرزمین میانه را هابیتها تشکیل می دادند و در عین حال در جنوب دره های آندوین نیز هابیتها یافت می شدند. در دوران سوم هابیتها بیشتر به سوی شمال سرزمین میانه کوچیدند و در ۱۶۰۱ د.س قلمرو شایر را بنیان نهادند.

تپه هابیتون (تپه روی بگ اند)

در شمال شهر هابیتون تپه هابیتون قرار داشت که هابیتهای این شهر، آنرا تپه می نامیدند. بانگو بگینز سمیالهای مشهور و مجلل بگ اند را در زیر این تپه حفر نموده بود.

هابیتون (شهری در زیر تپه)

در قسمت مرکزی شایر، در مرزهای فاردینگ غربی، شهری به نسبت شهرهای منطقه بزرگ به نام هابیتون وجود داشت. تپه ای به نام تپه هابیتون، که هابیتهای هابیتون آنرا تنها تپه می نامیدند، مشرف بر این شهر وجود داشت که بگ اند، سمیالهای بزرگ خانواده بگینز در زیر آن قرار داشت.

سوراخهای هابیتی (خانه های زیرزمینی هابیتها)

هابیتها برای زندگی سوراخهای کنده شده در دامنه تپه ها و کنار دریاچه ها را ترجیح می دادند. با اینکه در انتهای دوران سوم ساختمانهای آجری و چوبی در شایر فراوان بودند اما هنوز هم خانواده های اصیل تر هابیتها زندگی در سوراخها را ترجیح می دادند. به عنوان نمونه میتوان به بگ اند و سمیالهای بزرگ اشاره نمود.