خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی (برگه 386)

فهرست الفبایی انگلیسی

هولدواین (از نامهای مریادوک برندی باک در میان روهیریم)

در تواریخ سرزمین روهان، اعمال مریادوک برندی باک تحت نام هولدواین ضبط گردیده که معنای آن هیچگاه به درستی بیان نشده ولی به نظر میرسد معنی آن چیزی در حدود کسی که نقبها را دوست دارد باشد که به نوعی ترجمه ای از همان اسم هابیت است.

هولبیتلان (ریشه باستانی کلمه هابیت)

این کلمه از زبان باستانی مردمان شمال، اجداد روهیریم، است که معنای آن را سازندگان سوراخها ذکر کرده اند. این کلمه ریشه اسم هابیتها است.

هابسون (پدربزرگ ریسمان باف سام وایز گمجی)

هابسون، پسر هاب گمیجه، پدر هام فست گمجی و پدربزرگ سام وایز گمجی بود که در ماموریت یافتن کوه هلاکت شهرتی به هم زد. هابسون که نخستین کسی از خانواده بود که نام خانوادگی گمجی را انتخاب کرد، در تایفیلد شایر شغل ریسمان بافی داشت.

هاب گابلینها (گابلینهای بزرگ)

هاب گابلین نامی است که در بعضی از قسمتهای کارهای تالکین به سربازان اورکی که به نسبت سایر اورکها بزرگتر بوده اند اطلاق می شده است. ممکن است این نام همچنین به سربازان اورکی که به اوروک های معروفند اشاره داشته باشد. در کارهای تالکین تنها دو جا از این عبارت استفاده شده، یکی از مقدمه کتاب هابیت و دیگری در فصل هفتم کتاب هابیت که در آن گندالف به بیلبو هشدار میدهد که کوههای مه آلود پر هستند از گابلین، هاب گابلین و اورکهای زشت و وحشتناک.

هابیتهای شایر (ساکنان سرزمین هافلینگها)

هابیتهایی را که در سرزمین شایر، بین دره های سفید و رود برندی واین می زیستند هابیتهای شایر یا به طور کلی مردمان شایر می نامیدند.