خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - انتهای دیوار (انتهای شرقی دیوار بلند)

انتهای دیوار (انتهای شرقی دیوار بلند)

تپه‌های کم ارتفاع بله‌ریاند شرقی که نشانگر انتهای شرقی دیوار بلند آندرام بود و معمولاً با اسم الفی‌اش، رامدال به آن اشاره می‌کردند. تپه‌ها اندکی نزدیک به شمال جنگل بزرگِ تائور-ایم-دیوناث قرار داشت که چندان دور از آمون ارب نبود.

درباره اله سار