آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - خردمندان (متفکران شورای ساحران و الف‌ها)

خردمندان (متفکران شورای ساحران و الف‌ها)

عنوانی که به الف‌های فکور سرزمین میانه و ساحران بزرگ داده بودند. کسانی که در دوره‌ی سوم، شورای سفید را بنیان نهادند.

نکته:

۱-برخی در میان خردمندان (ساحران) پیش از آغاز دنیا نیز وجود داشتند و در شکل‌گیری آن نقش ایفا کردند. تاریخ، خط زمانی متجاوز از ۵۵۸ سال را بین شکل‌گیری شورای خردمندان در سال ۲۴۶۳ دوره‌ی سوم و سفر کشتی سفید از لنگرگاه‌های خاکستری نشان می‌دهد. وقتی که کشتی، در پایان دوره‌ی سوم به سمت غرب رفت، بیشتر خردمندانی را که در سرزمین میانه مانده بودند با خود برد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...