خانه - آرشیو برچسب: Wise-The

آرشیو برچسب: Wise-The

خردمند (عنوانی سارومان)

عنوانی که سارومان ساحر با اندکی توجیه برای خود به کار می‌برد.

خردمندان (متفکران شورای ساحران و الف‌ها)

عنوانی که به الف‌های فکور سرزمین میانه و ساحران بزرگ داده بودند. کسانی که در دوره‌ی سوم، شورای سفید را بنیان نهادند.

نکته:

۱-برخی در میان خردمندان (ساحران) پیش از آغاز دنیا نیز وجود داشتند و در شکل‌گیری آن نقش ایفا کردند. تاریخ، خط زمانی متجاوز از ۵۵۸ سال را بین شکل‌گیری شورای خردمندان در سال ۲۴۶۳ دوره‌ی سوم و سفر کشتی سفید از لنگرگاه‌های خاکستری نشان می‌دهد. وقتی که کشتی، در پایان دوره‌ی سوم به سمت غرب رفت، بیشتر خردمندانی را که در سرزمین میانه مانده بودند با خود برد.