خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - خردمند (عنوانی سارومان)

خردمند (عنوانی سارومان)

عنوانی که سارومان ساحر با اندکی توجیه برای خود به کار می‌برد.

درباره اله سار