خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - ارابه‌سواران (دشمنان شرقی گوندور)

ارابه‌سواران (دشمنان شرقی گوندور)

اتحاد شرقی‌هایی که دو قرن پس از طاعون بزرگ بر گوندور و متحدانش نازل شدند و تا حدود صد سال تهدیدی وخیم برای پادشاهی جنوبی باقی ماندند. ارابه‌سواران نامشان را از ارابه‌ها و گاری‌هایی که سوار بر آن، به جنگ می‌رفتند گرفته بودند و به سرعت رونیون را مورد تاخت و تاز قرار دادند و اندکی پس از آن، با خود گوندور وارد نبرد شدند. نارسیل دوم در نبرد از دست رفت و زمانی تمام دارایی گوندور در شرق آندویین نیز از دست رفته بود. پسر نارسیل، کالیمه‌تار در دشت داگورلاد ارابه‌سواران را شکست داد و مهلتی کوتاه‌مدت کسب کرد.

پس از آن شکست، ارابه‌سواران، انتقامی خردکننده ترتیب دادند. با مردان هاراد و خاند متحد شدند و از شمال و جنوب حمله‌ای هم‌زمان را هماهنگ کردند. شاه اندوهر در نبردهای شمالی از دست رفت ولی امیر ارتش وی، ئآرنیل مهاجمان شمالی را شکست داد. ارتش فاتح ارابه‌سواران در نبرد شمال، پیروزی خود مقابل اندوهر را جشن می‌گرفتند که ناگاه خود را مورد هجوم ئآرنیل یافتند. در مواجهه‌ای که بعدها نبرد اردوگاه نام گرفت، ارابه‌سواران تار و مار شدند و کسانی که جان به دربردند به سرزمین‌های شرقی خود گریختند.

بعدها معلوم شد، حملات ارابه‌سواران، به سان بسیاری از خطراتی که گوندور با آن مواجه می‌شد توسط مأموران مخفی سائورون طراحی شده بود. وقتی کنترل گوندور بر سرزمین‌های شرق آندویین از دست رفت، مرزهای موردور گسترده شد و این زمان بود که نزگول، با استفاده از گرفتاری گوندور، دوباره به سرزمین ارباب خویش وارد شدند.

نکته:

۱-(Wain) واژه‌ای قدیمی برای کلمه‌ی ارابه است و نام «ارابه‌سواران» برگرفته از ارابه‌های بزرگی بود که ایشان می‌راندند. همین کلمه در نام انسانی پیکر آسمانی گاو‌آهن یا خرس بزرگ  که آدمیان با عنوان «وین» می‌شناختند دیده می‌شود.

درباره اله سار