خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی (برگه 389)

فهرست الفبایی انگلیسی

هیسیمه (از ماههای زمستان در تقویم گوندور)

در تقویم کارگزاران گوندور، یازدهمین ماه سال هیسیمه نام داشت که پس از نارکوئلیه و پیش از رینگاره قرار میگرفت. در تقویم جدید، هیسیمه مطابق است با بازه زمانی بین ۲۲ اکتبر و ۲۰ نوامبر.

هیرلوین زیبا (فرمانروای پینات گلین)

در اواخر دوران سوم، در غرب گوندور، تپه های سرسبزی به نام پینات گلین وجود داشتند که فرمانروایی مردمان ساکن در آن را مردی به نام هیرلوین زیبا بر عهده داشت. با وجودیکه هیرلوین بر مردمی حکومت میکرد که در تپه های سرسبز زندگی میکردند و حتی سربازانش نیز ملبس به لباسهای سبز رنگ بودند، به نظر میرسد که معنی نام او فرمانروای آبی باشد. او یکی از رهبرانی بود که ارتشی به میناس تی ریت به یاری دنه تور فرستاد و در دشت پله نور دلیرانه جنگید و حتی به یاری ائومر و روهیریم شتافت، اما شجاعت او نتوانست او را نجات دهد. او در نبرد دشتهای پله نور کشته شد و هرگز به تپه های سرسبز غرب بازنگشت.

هیریلورن (درخت راش بزرگ دوریات)

در نزدیکی دروازه های منگروت، پایتخت زیرزمینی شاه تینگول، درخت راش زیبا و تنومندی روییده بود که آنرا هیریلورن می نامیدند. ظاهرا نام اصلی این درخت نلدور بوده است که معنای آن درخت سه قلو میباشد و این به دلیل سه تنه بلند و عظیم آن بوده است. شهرت نام این درخت به قدری بود که در نهایت تبدیل به واژه سینداری معادل درخت راش شد، و از همین نام هم برای نام جنگل نلدورت که درختان راش در آن می روییدند استفاده گردید. نام این درخت در زمان ماموریت جستجوی سیلماریل تغییر یافت. هنگامی که تینگول متوجه شد که لوتین ممکن است در جستجوی برن از دوریات خارج شود، خانه ای بر فراز این درخت ساخت و لوتین را در آن زندانی کرد. پس از این اتفاق نام این درخت به هیریلورن به معنی درخت بانو تغییر یافت، در حالیکه این خانه درخت مدت زیادی نتوانست لوتین را در خود نگاه دارد. لوتین با استفاده از نیروهای جادوییش از آن گریخت و به یاری برن در ماجراهای مخاطره آمیزی که در پیش رو داشت شتافت و در نهایت نیز او را در جدا کردن یک سیلماریل از تاج آهنی مورگوت یاری رساند. همانگونه که درخت تناور شروع ماجرای یافتن سیلماریل را شاهد بود، پایان آن را نیز به نظاره نشست. سیلماریل طی شکار گرگ به دست آمد، اما برن در این شکار زخم مرگباری متحمل شد و در زیر همین درخت بود که لوتین پیش از مرگ برن او را در آغوش کشید.

هیریلونده (یابنده لنگرگاه، کشتی آلداریون)

آلداریون در زمانی که ولیعهد نومه نور بود، سوار بر کشتی عظیمی به نام هیریلونده که ترجمه این نام الفی یابنده لنگرگاه می باشد، از نومه نور به سرزمین میانه سفر کرد. گفته میشود که هیریلونده به قدری عظیم بود که به آن نهنگ چوبی می گفته اند.