خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - فوریول (ماه پیش از جشن یول، در نیمه‌ی زمستان)

فوریول (ماه پیش از جشن یول، در نیمه‌ی زمستان)

آخرین ماه تقویم شایر، ۳۰ روزی که با روز یول پایان می‌یابد. این ماه از ۲۱ نوامبر تا ۲۰ دسامبر ادامه دارد.

درباره اله سار