خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - فورن (یکی از اسامی بسیار تام بامبادیل)

فورن (یکی از اسامی بسیار تام بامبادیل)

نامی که دورف‌ها به موجودی که هابیت‌ها او را تام بامبادیل می‌نامیدند، داده بودند.

درباره اله سار