خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - فورن (یکی از اسامی بسیار تام بامبادیل)

فورن (یکی از اسامی بسیار تام بامبادیل)

نامی که دورف‌ها به موجودی که هابیت‌ها او را تام بامبادیل می‌نامیدند، داده بودند.