خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی (برگه 404)

فهرست الفبایی انگلیسی

هارلوند لیندون (لنگرگاهی در خلیج لون)

یک لنگرگاه متعلق به الفها که در سواحل جنوب خلیج لون قرار داشت و نام آن نیز به معنی لنگرگاه جنوبی است. محل دقیق هارلوند مورد بحث و منازعه است. در ضمیمه الف ارباب حلقه ها تالکین هارلوند را در جنوب لنگرگاه خاکستری معرفی میکند، ولی در نقشه ای که در انتهای کتاب قرار دارد میبینیم که هارلوند با فاصله کمی (نزدیک به ۱۵۰ مایل) در غرب میتلوند قرار دارد.

هارلوند گوندور (بندرگاه میناس تی ریت)

بندر و اسکله های میناس تی ریت که توسط کشتی هایی که از سرزمینهای جنوب گوندور می آمدند استفاده می‌شد. این بندرگاه در جنوب میناس تی ریت قرار داشت به گونه ای که استحکامات آن به موازات دیوار بیرونی راماس اخور جای می‌گرفت.

هارلیندون (قسمت های جنوبی لیندون)

قسمت کوچکی از سرزمین الفهای لیندون که بر سواحل غربی سرزمین میانه واقع شده بود. هارلیندون آن قسمتی از این سرزمین بود که به خلیج لون می پیوست و لنگرگاه هارلوند در شمال آن قرار داشت.

هارفوت ها (پر نفوس ترین شاخه از سه شاخه باستانی هابیت ها)

کوتاه قد ترین و پرنفوس ترین شاخه از سه شاخه اصلی و باستانی هابیتها که یک قرن قبل از فالوهایدها (یا استورها) وارد اریادور شدند.

هارت (مادر هورین و هور)

دختر هالمیر، ارباب هالادین. هارت با گالدور از خاندان هادور ازدواج کرد و از او هورین و هور به دنیا آمدند.