خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - فلاگوند (نام دورفی فینرود)

فلاگوند (نام دورفی فینرود)

معنی آن تراش‌دهنده‌ی غارها است. نامی که دورف‌ها به فینرود، هنگام بنا کردن نارگوتروند دادند.

درباره اله سار