خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی (برگه 406)

فهرست الفبایی انگلیسی

هاراد (سرزمین های جنوب سرزمین میانه)

نامی که به سرزمین های وسیع و تفتیده جنوب گوندور و موردور داده شده بود. مردم هاراد که هارادریم نامیده میشدند، از دیرباز دشمنان مردان گوندور و در زمان جنگ حلقه متحدان سارون بودند.

هاندیر (از رهبران مردم برتیل)

فرمانروای مردم هالت در برتیل که توسط اورکها کشته شد و پس از او پسرش براندیر رهبری این قوم را بر عهده گرفت.

همسون گمجی (بزرگترین پسر هام فست گمجی)

بزرگترین برادر سام وایز گمجی که به تایفیلد نقل مکان کرد تا همراه عمویش اندوایز به کار ریسمان بافی بپردازد.

پتک مشت (لقبی برای شاه روهان: هلم)

نهمین شاه روهان، هلم پسر گرام نام داشت. هلم مردی عبوس و قوی بنیه بود. یکی از حاکمان زیردست هلم شخصی بود به نام فرکا که خویشاوندی دوری با هلم داشت، اما گفته میشد که خون دونلند در رگهای او جاریست. با آنکه هلم به فرکا اعتماد نداشت، باز هم جایی در شورای شاهی برای او در نظر گرفته میشد. در یکی از روزهایی که فرکا به ادوراس فراخوانده شده بود، به همراه تعداد کثیری از سپاهیانش از سرزمین تحت حاکمیت خودش یعنی سواحل آدورن به سوی ادوراس تاخت و با اصرار از هلم خواست تا دخترش را به زنی به پسر فرکا به نام وولف بدهد. در بیرون از تالار مدوسلد هلم چنان مشت مرگباری بر سر فرکا زد که از آن پس در تاریخ از او با نام هلم پتک مشت یاد شده است.

پتک جهان زیرین

گروند، سلاح مخوف مورگوت که از آن در نبرد تن به تن با فینگولفین استفاده کرد. احتمالا و نه با اطمینان در جنگ خشم در پایان دوران اول نابود شده است.