خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی (برگه 406)

فهرست الفبایی انگلیسی

پتک مشت (لقبی برای شاه روهان: هلم)

نهمین شاه روهان، هلم پسر گرام نام داشت. هلم مردی عبوس و قوی بنیه بود. یکی از حاکمان زیردست هلم شخصی بود به نام فرکا که خویشاوندی دوری با هلم داشت، اما گفته میشد که خون دونلند در رگهای او جاریست. با آنکه هلم به فرکا اعتماد نداشت، باز هم جایی در شورای شاهی برای او در نظر گرفته میشد. در یکی از روزهایی که فرکا به ادوراس فراخوانده شده بود، به همراه تعداد کثیری از سپاهیانش از سرزمین تحت حاکمیت خودش یعنی سواحل آدورن به سوی ادوراس تاخت و با اصرار از هلم خواست تا دخترش را به زنی به پسر فرکا به نام وولف بدهد. در بیرون از تالار مدوسلد هلم چنان مشت مرگباری بر سر فرکا زد که از آن پس در تاریخ از او با نام هلم پتک مشت یاد شده است.

پتک جهان زیرین

گروند، سلاح مخوف مورگوت که از آن در نبرد تن به تن با فینگولفین استفاده کرد. احتمالا و نه با اطمینان در جنگ خشم در پایان دوران اول نابود شده است.

هام فست گمجی (پدر سام وایز گمجی)

عهد: ۲۹۲۶ د.س – ۸ د.چ (۱۳۲۶-۱۴۲۸ تقویم شایر) به مدت ۱۰۲ سال زندگی کرد
نژکاد: هابیتها
شاخه: هابیتهای شایر
خاندان: گمجی
تلفظ: ha’mfast ga’mjee
معنی: هام فست از کلمه “Hamfoest” گرفته شده که میتوان آنرا چنین ترجمه کرد: کسی که در خانه می ماند. اما گمجی از گمویچی گرفته شده که به گمویچ اشاره دارد، روستایی که خانواده در آن بنیان گذاشته شد
نام های دیگر: بابا گمجی

پسر هابسون، که برای شغل باغبانی به هابیتون مهاجرت کرد و سالهای بسیاری باغبان بگینزهای بگ اند بود. او با بل گودچایلد ازدواج کرد و یکی از شش فرزندش سام وایز بود که از یاران حلقه بود.

هاما دربان کاخ تئودن

از مردان روهان، دربان مدوسلد، کاخ تئودن شاه روهان و فرمانده گارد پادشاه. او در نبرد گودی هلم کشته شد.