خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - پدر جزیره (عنوان افتخاری شاهان نومه‌نور)

پدر جزیره (عنوان افتخاری شاهان نومه‌نور)

لقبی که به شاهان نومه‌نور داده شده. به ویژه تار-منلدور در قصه‌ی الداریون و ارندیس از آن بسیار استفاده کرده.

درباره اله سار