خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - فاسترد از گرین هلم (داماد سام گمجی)

فاسترد از گرین هلم (داماد سام گمجی)

شوهر الانور گمجی دختر سم گمجی که اولین والی سرحدات غربی شد و به آن منطقه رفت و در آن‌جا سکونت گزید.

درباره اله سار