آخرین مقالات فرهنگنامه

فتی بولگر

دوست فرودو بگینز در شایر که در جابجایی او به باک‌لند کمک کرد و برای از بین بردن سؤظن نسبت به سفر فرودو به شرق به جای او در خانه‌اش ماند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...