خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی (برگه 409)

فهرست الفبایی انگلیسی

هالیمات (نهمین ماه تقویم شایر)

نهمین ماه تقویم شایر که پس از ودمات بود و تقریبا مطابق با ماه سپتامبر بوده است. این ماه در واقع از ۲۳ آگوست تا ۲۱ سپتامبر کنونی بوده است.

هالیفیرین (کوهستان جنگل فیرین)

رشته کوهی که در زمان جنگ حلقه، مرز بین گوندور و روهان را مشخص مینمود. این کوهستان محل مقبره باستانی الندیل بود.

هالفرد دست سبز (یکی از باغبانهای هابیتون)

پسر هولمان گرین هندد، اهل هابیتون. هالفرد اولین هابیتی بود که نام دست سبز را که لقب پدرش بود به عنوان نام فامیل خود به کار برد. او به نسلهای پیشین خانواده سام وایز گمجی تعلق داشت. اگر چه او مستقیما از اسلاف سام وایز نبود ولی سنت مهمی را در خانواده آنها به جا گذاشت و آن سنت باغبانی بود که از هالفرد، به پسرش هولمان و از هولمان به هام فست گمجی و پس از او نیز به پسرش سام وایز گمجی رسید.

برگ هافلینگها (نام دیگری برای علف چپق)

استعمال تنباکو توسط هابیتها ابداع گردید و مقادیر معتنابهی برگ تنباکو در شایر تولید میشد. به خصوص در قسمتهای گرمتر در فاردینگ جنوبی.