خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - آبشار سیریون (فرود سیریون زیر آندرام)

آبشار سیریون (فرود سیریون زیر آندرام)

آبشارهای بزرگ و غران رودخانه‌ی سیریون، جایی که آب‌هایش به زیر سطح زمین می‌ریزند، و نه مایل را در زیر تپه های آندرام طی می‌کنند تا دوباره از دل زمین بیرون آیند.

درباره اله سار