خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - سقوط نارگوتروند (یغمای تالارهای ناروگ)

سقوط نارگوتروند (یغمای تالارهای ناروگ)

سقوط و نابودی دژ نارگوتروند به وسیله گلائرونگ و گروهش، در سال ۴۹۵ دوران اول.