خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - فاستلوپ بولگر (عموبزرگ بیل‌بو بگینز)

فاستلوپ بولگر (عموبزرگ بیل‌بو بگینز)

او یکی از اولین بولگرهایی بود که با خانواده‌ی بگینز وصلت کرد. او با پنسی بگینز، خواهر پدربزرگ بیل‌بو ازدواج کرد و شوهر عمه‌ی پدر بیل‌بو شد. نام پدربزرگ بیل‌بو مانگو بود.

درباره اله سار