خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - فاردینگز (چهار بخش شایر)

فاردینگز (چهار بخش شایر)

نامی که به چهار قسمت، شمالی، شرقی، جنوبی و غربی شایر داده بودند. این کلمه در انگلیسی قدیم به معنای ربع است.

درباره اله سار