آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - ماگوت مزرعه دار (هابیت دولتمند ماریش)

ماگوت مزرعه دار (هابیت دولتمند ماریش)

هابیتی که مزارعش در ماریش قرار داشت، در قسمت‌های شرقی شایر. او با تام بامبادیل دوست بود.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...