خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - ماگوت مزرعه دار (هابیت دولتمند ماریش)

ماگوت مزرعه دار (هابیت دولتمند ماریش)

هابیتی که مزارعش در ماریش قرار داشت، در قسمت‌های شرقی شایر. او با تام بامبادیل دوست بود.