خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - پستی‌های دور (سرزمین غربی شایر)

پستی‌های دور (سرزمین غربی شایر)

زمین های پستی که در سرحدات غربی شایر واقع بود و به طول ۱۲۰ مایل در غرب تا پل برندی واین کشیده شده بود . از وضعیت جغرافیایی آن اطلاعات زیادی در دسترس نیست غیر از شهری به نام گرین هولم که در آنجا ساخته شده . اینجا همان جایی است که فسترد از گرین هولم ، اولین والی سرحدات غربی که از این سرزمین تا تپه های برج ادامه دارد ، از آن آمده است .