خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - هاراد دور (سرزمین‌های سوزان دوردست جنوب)

هاراد دور (سرزمین‌های سوزان دوردست جنوب)

سرزمین‌های دوردست جنوب گوندور. این اسم به معنای جنوب دوردست است، ( مانند هاراد نزدیک، سرزمین‌های جنوبی آشناتر). هاراد دور سرزمینی ناآشنا برای مردمان شمال غربی سرزمین میانه است. هرچند عده‌ای از مردمان درنده خوی آن در دوران سوم به شمال آمدند و در نبرد پله نور به نفع سائورون جنگیدند.

درباره اله سار