خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - شکست سائورون (سقوط باراد-دور)

شکست سائورون (سقوط باراد-دور)

نابودی محض سائورون و برج باراد_دور که با نابود کردن حلقه یگانه به وقوع پیوست.

درباره اله سار