خانه - آرشیو برچسب: Fall of Barad-dûr

آرشیو برچسب: Fall of Barad-dûr

شکست سائورون (سقوط باراد-دور)

نابودی محض سائورون و برج باراد_دور که با نابود کردن حلقه یگانه به وقوع پیوست.