خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی (برگه 412)

فهرست الفبایی انگلیسی

هالدار (جد فرمانروایان مردمان هالت)

پسر هالداد، که اگر در یورش اورکها کشته نشده بود، به جای پدرش رهبری هالادین را بر عهده میگرفت. هالت، خواهر هالدار، رهبری هالادین را بر عهده گرفت، اما بدون داشتن فرزندی درگذشت و در نتیجه فرزندان و اعقاب هالدار رهبران قومی شدند که اکنون مردمان هالت نامیده میشدند.

هالدان (نخستین پادشاه مردم هالت)

پسر هالدار، پسر هالداد، برادر زاده هالت، که عمه اش را در کوچاندن خاندانشان به جنگل برتیل همراهی نمود و پس از آنکه هالت بدون بر جا گذاشتن وارثی از خود درگذشت، هالدان به عنوان اولین پادشاه انسانهای برتیل انتخاب شد.

هالداد (یکی از رهبران هالادین در تارگلیون)

در سالهای نخست پس از عبور از کوهستان آبی، هالادین به خوشی و خرمی در سرزمینهای تحت حکمروایی کارانتیر، چهارمین پسر فیانور، در تارگلیون میزیستند. آنها به زندگی پراکنده و روستایی مانند خود در تارگلیون ادامه میدادند تا روزیکه دسته عظیمی از اورکها از شرق کوهستان آبی بر سر آنها نازل شدند. تا زمان این هجوم، هالادین رهبر واحدی نداشتند، اما پس از آن بود که هالداد، فرماندهی هالادین را بر عهده گرفت. او هر آنچه میتوانست از باقی مانده های مردمش را جمع کرد و دژی دفاعی در میان رودخانه های گلیون و آسکار، در جنوب سام آتراد ساخت. اورکها آنها را در این دژ محاصره نمودند تا آنکه آذوقه هالادین به اتمام رسید. هالادین به رهبری هالداد هجومی برای شکستن محاصره ترتیب دادند. ولی هالداد خود در این حمله کشته شد. پسر هالداد یعنی هالدار که برای پس گرفتن جنازه پدرش حمله دیگری را رهبری میکرد نیز کشته شد. اما خون هالداد بیهوده بر زمین نریخته بود. هالت، دختر هالداد، یک هفته دیگر نیز هالادین را در شرایط سخت محاصره و کمبود غذا رهبری کرد تا آنکه سپاه کارانتیر از شمال سر رسید و همه لشکر اورکها را به قتل رساند.

هالباراد (خویشاوند آراگورن)

یکی از تکاورهای سرزمین های شمالی. در زمان نبرد حلقه، او به یاری خویشاوندش آراگورن به جنوب تاخت و در نبرد پله نور کشته شد.

هالادین (مردمانی که به مردم هالت مشهور شدند)

دومین خاندان از خاندانهای سه گانه اداین که از کوهستانهای آبی گذشته و وارد بلریاند شدند. آنها مدتی در قسمتهای جنوبی تارگلیون میزیستند، تا اینکه به رهبری هالت به غرب بلریاند کوچیدند و در جنگل برتیل ساکن شدند.