خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی (برگه 414)

فهرست الفبایی انگلیسی

گالاتیل (برادر کلبورن)

از نسل المو (برادر تینگول) و برادر کلبورن ارباب لورین است. دخترش نیملوت، دیور وارث تینگول را به شوهری برگزید و بنابراین گالاتیل از اجداد دور الروند و آراگورن است.

گالادریل (بانوی لورین)

عهد: محتملا در هزاره سوم از دوران سوم
نژاد: الفها
شاخه: نولدور
خاندان: خاندان فینارفین
تلفظ: ga’lathree-el ( تلفظ ‘th’ همانند تلفظی که در ‘lathe’ دارد)
معنی: تاج گل (برگرفته از گالادریل به معنی: تاج گل درخشان)
نام های دیگر: آلاتاریل ،آرتانیس، گالادریل ،نِروِن
لقب: بانوی گالادریم، بانوی طلا بیشه ، بانوی لورین

او کوچکترین فرزند و تنها دختر فینارفین اهل نولدور بود. گالادریل در والینور در سال های دو درخت متولد شد و در همانجا پرورش یافت. او در ابتدای دوران اول همراه چهار برادرش به سرزمین میانه عزیمت کرد. او حتی در بلریاند از تالار های تینگول نیز دیدار کرد و با خویشان خود نیز ملاقات کرد (ائارون مادرش خواهر زاده تینگول بود) و در آنجا بود که با کلبورن آشنا شد.
پس از جنگ خشم و ویرانی بلریاند، اکثر نولدور به والینور بازگشتند ولکن گالادریل و کلبورن در سرزمین میانه باقی ماندند. پس از درگذشت آمروت در ۱۹۸۱ دوران سوم، گالادریل و کلبورن به عنوان بانو و ارباب لوتلورین بر تخت نشستند و تا انتهای دوران سوم در آنجا سکنی گزیدند.

گلادور (اولین ارباب دول آمروت)

پسر ایمرازور نومه نوری و بانوی الف میترلاس (بر اساس افسانه ها) . گالدور اولین ارباب دول آمروت گشت، او نام فرمانروای بلفالاس در گوندور جنوبی را بر خود نهاد . لقبی که نوادگانش آن را تا اوایل دوران چهارم حفظ کردند.

گالادریم (الف های سیلوان لورین)

مردم درختی؛ الفهای سرزمین (لورین)، که در اواخر دوران سوم توسط گالادریل و کلبورن اداره می شد.

گالاذریل (نامی کمیاب برای گالادریل)

عهد: محتملا در هزاره سوم از دوران سوم
نژاد: الفها
شاخه: نولدور
خاندان: خاندان فینارفین
تلفظ: ga’lathree-el ( تلفظ ‘th’ همانند تلفظی که در ‘lathe’ دارد)
معنی: تاج گل (برگرفته از گالادریل به معنی: تاج گل درخشان)
نام های دیگر: آلاتاریل ،آرتانیس، گالادریل ،نِروِن
لقب: بانوی گالادریم، بانوی طلا بیشه ، بانوی لورین

لقبی اشتباه . مهجور برای گالادریل پس از اینکه بانوی لورین شد که به معنای تاج گل بود. با توجه به اینکه مقر بانوی گالادریم در کاراس گالادون بود، طبیعتا نام او با واژه الفی galadh که به معنای درخت است اشتباه گرفته می شد؛ با این وجود به کارگیری این کلمه اشتباه بود چرا که نام حقیقی او گلادریل بر گرفته از واژه Galad یا درخشنده است و تلفظ غلط آن گلاذریل هیچگاه در لورین به کار برده نشد.