خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - دوییموردن (نام سرزمین جادویی گالادریل)

دوییموردن (نام سرزمین جادویی گالادریل)

نامی که روهیریم به سرزمین الفی لورین داده بودند و در واژه به معنی «دره‌ی جادویی» است.

درباره اله سار