خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - فالاتریم (ملوان کشتی ائارندیل)

فالاتریم (ملوان کشتی ائارندیل)

مردمان سرزمین‌های ساحلی فالاس، تحت فرماندهی گیردان کشتی‌ساز. این الف ها که از تبار تله ری بودند، هنگامی که خویشانشان به والینور سفر می کردند، به ترغیب اوسه در بلریاند ماندند.

درباره اله سار