خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - کوه آتش (قله‌ی شعله‌ور اورودرویین)

کوه آتش (قله‌ی شعله‌ور اورودرویین)

نام مشترکی، به خصوص میان هابیت‌ها و آدمیان برای اورودروین یا کوه هلاکت در موردور.

درباره اله سار