خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی (برگه 399)

فهرست الفبایی انگلیسی

دریاچه هلوورن (دریاچه سردی که در سایه کوه رریر قرار داشت)

دریاچه ای عمیق با آبهای سرد که در سرزمینهای سرد شمال شرق بلریاند قرار داشت. کارانتیر پایتخت خود را در ساحل این دریاچه بنا کرده بود. اما پس از داگور براگولاخ آب این دریاچه توسط اورکها آلوده شد و مورد بی حرمتی قرار گرفت.

هلکاراکسه (یخهای نوک تیز)

سرزمینهای پوشیده از یخهای نوک تیز و خطرناک که زمانی آمان را به سرزمین میانه، از شمال جهان، پیوند می دادند. فینگولفین و مردمش در ابتدای دوران اول، سفر خود به سرزمین میانه را از میان این سرزمین ادامه دادند.

هلکار (دریایی در دوردست شرق سرزمین میانه)

مکان: شمال و شرق سرزمین میانه
معنی: به نظر میرسد کلمه هلکار از ریشه کلمه Khelek باشد که میتوان آنرا “به سردی یخ” ترجمه کرد
تلفظ: he’lkar

دریایی محصور در خشکی در دوردست شرق سرزمین میانه که در منتهی الیه شرق آن، کوئیوینن قرار داشت. اورومه الفها را برای سفر بزرگشان به سوی غرب به گونه ای راهنمایی کرد که انتهای شمالی هلکار را دور زده و به غرب حرکت کنند.

وارث ایسیلدور (لقبی که از بدو تولد به سرکردگان دونه داین شمال داده می شد)

لقب سی و نه تن از رهبران دونه داین شمال، که نسلشان بدون انقطاع به ایسیلدور، پسر الندیل میرسید. این سی و نه نفر از والاندیل پسر ایسیلدور آغاز و به آراگورن اله سار، احیا کننده اتحاد دو پادشاهی آرنور و گوندور ختم می شد.