خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی (برگه 397)

فهرست الفبایی انگلیسی

هروکالمو (همسر ملکه تار-وانیملده)

هروکالمو نام همسر ملکه تار-وانیملده، سومین ملکه حکمران نومه نور بود. از آنجا که ملکه چندان علاقه ای برای رسیدگی به کارهای رسمی خویش نداشت، در دوران حکمروایی او هروکالمو به عنوان نماینده او نقش مهمی ایفا نمود. پس از مرگ تار-وانیملده، چوگان سلطنت باید به پسر او آلکارین می رسید، اما هروکالمو چوگان را به دست گرفت خود را شاه نومه نور خواند و با نام تار-آندوکال به مدت بیست سال، تا زمان مرگش بر نومه نور حکم راند و پس از او آلکارین حق سلطنت خود را به دست آورد.

هریون (سومین کارگزار حکمران گوندور)

هریون سومین کارگزاری بود که حکمرانی گوندور را بر عهده گرفت. او پسر ارادان و نوه خود ماردیل وورونوه بود. او سی و دو سال در دورانی که به “صلح توام با انتظار” معروف است فرمانروایی کرد و پس از او نیز پسرش بلگورن کارگزار گوندور شد.

هنت آنون (پنجره ای رو به غروب)

یکی از آخرین پناهگاههای مردان گوندور در ایتیلین در اواخر دوران سوم. نام آن به معنی پنجره رو به غرب یا غروب است و این به دلیل آبشاری بود که از مقابل دریچه ای که در غرب آن قرار داشت به پایین می ریخت و آنرا از چشم خادمان سارون مخفی می نمود.

دروازه هلم (ورودی تحت مراقبت گودی هلم)

مسیری که بین دو کوه محدود کننده دره گودی هلم بوجود آمده بود. این دروازه به دژ مستحکم هورنبورگ منتهی می شد که نگهبانی جبهه شمالی کوهستان سفید را به عهده داشت. دیواری که این دروازه بر آن واقع شده بود از شمال به جنوب امتداد داشت و در همین محل بود که نبرد هورنبورگ رخ داد.