خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی (برگه 395)

فهرست الفبایی انگلیسی

حصار بزرگ (پرچین بلندی که در میان باکلند و جنگل قدیمی کشیده شده بود)

باکلندی ها به پرچین بزرگی که در امتداد شمال به جنوب، در مرز بین باکلند و جنگل قدیمی برای محافظت از خود در برابر خطرات جنگل قدیمی کشیده بودند حصار بزرگ می گفتند.

های فاروت (تپه های شکارگاه مشرف به نارگوتروند)

های فاروت به رشته ای از تپه های پوشیده از درخت گفته می شد که مشرف بر ساحل غربی رود ناروگ قرار داشتند و آنها را تور-ان-فاروت یا فاروت هم می نامند. های فاروت به معنی تپه های شکارچیان است. از میان این رشته تپه ها بود که رود رینگویل سرچشمه می گرفت و با گذر از آبشارهای متعدد به رودخانه اصلی میریخت. بر شیبهای دامنه شرقی آنها و مشرف به ناروگ، از زمان باستان غارهایی وجود داشتند که دورفهای کوتوله در خفا در آنها می زیستند. پس از بازگشت نولدور به سرزمین میانه، شاه تینگول از این غارها برای خویشاوندش فینرود صحبت کرد و فینرود نیز تصمیم گرفت تا دژ زیرزمین خود، نارگوتروند را در این محل بسازد. از اینکه پس از آن چه به سر دورفهای کوتوله آمد اطلاعی در دست نیست ولی تعداد اندکی از آنها به آمون-رود گریختند. فینرود در ساخت نارگوتروند از کمک دورفهای کوهستان آبی بهره برد و آنها بودند که به او لقب فیلاگوند، شکافنده غارها را اعطا کردند.

الفهای برین (الفهای والینور)

نژاد: الفها
شاخه: وانیار، نولدور و دسته ای از تلری
نامهای دیگر: کالاکوئندیل

الفهای برین، سه خاندان از الفها بودند که به والینور رفتند. این سه خاندان عبارت بودند از وانیار، نولدور، و آن دسته از تلری که در بلریاند ماندگار نشدند و فالماری نام گرفتند. از میان این سه دسته وانیار و فالماری در والینور باقی ماندند اما دسته عظیمی از نولدور به سرزمین میانه بازگشتند و در زمان جنگ حلقه نیز بعضی از آنها در سرزمین میانه باقی بودند.

صخره پنهان (نامی که به گوندولین و صخره آمون گوارت که گوندولین بر آن بنا شده بود داده می شد)

صخره پنهان اشاره به صخره بزرگی دارد که در میان دره های پنهان توملادن قرار داشت و گوندولین بر آن بنا شده بود. صخره پنهان به نوعی معنای نام گوندولین نیز می باشد.

قلمرو پنهان (لقبی که هم برای دوریات و هم برای گوندولین به کار می رفت)

دوریات و گوندولین دو قلمرو از قلمروهای الفهای بلریاند بودند که اولی متعلق به الفهای سیندار و تحت حکومت شاه الو تینگول شنل خاکستری در پس حلقه ملیان مخفی بود، و دومی هم که از قلمروهای نولدور در سرزمین میانه و به پادشاهی تورگان بود در میان کوههای احاطه کننده کریساگریم مخفی شده بود.