خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی (برگه 393)

فهرست الفبایی انگلیسی

هیلدیفونس توک (پسر گمشده توک پیر)

یکی از فرزندان پرشمار گرونتیوس توک، معروف به توک پیر، هیلدیفونس نام داشت که گفته میشود به یک سفر رفته و هرگز بازنگشته است.

هیلدسان (لقب فریلاف اهل روهان)

پس از آنکه هلم پتک مشت، نهمین پادشاه روهان به همراه دو پسرش در زمستان سخت جان خود را از دست دادند، نخستین سلسله شاهان روهان به پایان رسید و خواهرزاده هلم، فریلاف به عنوان دهمین شاه روهان و اولین شاه سلسله دوم بر تخت نشست. لقب هیلدسان که به فریلاف تعلق دارد به نام مادر او هیلد، خواهر هلم اشاره دارد.

گذرگاه مرتفع (گذرگاهی در شمال کوهستان مه آلود)

گذرگاهی از میان کوههای مه آلود که بر ریوندل مشرف بود را گذرگاه مرتفع می نامند. در این گذرگاه بود که بیلبو بگینز و دورفهای همراهش در راه سفر به شرق و ماموریت تنها کوه، اسیر گابلینها شدند.