خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - فولکرد (پسر مقتول شاه فولکواین)

فولکرد (پسر مقتول شاه فولکواین)

او پسر فولکواین شاه روهان و برادر دوقلوی فسترد بود. با مقدس شمردن سوگند ائورل به همراه برادرش برای کمک به گوندور تاخت و هر دو در جنگ هارادریم کشته شدند.

درباره اله سار