خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - فولکو بوفین (یکی از دوستان فرودو بگینز)

فولکو بوفین (یکی از دوستان فرودو بگینز)

یکی از دوستان فرودو بگینز که در اسباب‌کشی او به باک‌لند کمک کرد.