خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - دشمن‌کوب (ترجمه‌ی نام شمشیر گندالف، گلامدرینگ)

دشمن‌کوب (ترجمه‌ی نام شمشیر گندالف، گلامدرینگ)

شمشیری که متعلق به تورگان بود و در دوران سوم  گندالف از آن استفاده می‌کرد. نام الفی این شمشیر گلامدرینگ است.

درباره اله سار