خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - فولکواین (چهاردهمین شاه روهان)

فولکواین (چهاردهمین شاه روهان)

چهاردهمین شاه روهان، پسر فولکای شکارچی و پدر جد تئودن. پسران بزرگ‌ترش، فولکرد و فسترد هر دو در جنگ با هاراد کشته شدند و تنها پسر کوچکش فنگل وارث او شد.

درباره اله سار