ماهی

موجودات فلس‌داری که در آب زندگی می‌کردند و غذای مورد علاقه‌ی گولوم.

درباره اله سار