خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - شعله‌ی غرب (شمشیر آراگورن، آندوریل)

شعله‌ی غرب (شمشیر آراگورن، آندوریل)

لقب و ترجمه‌ی ادبی شمشیر آراگورن، آندوریل که همان نارسیل، شمشیر الندیل بود که از نو در کوره آبدیده شده بود.

درباره اله سار