خانه - آرشیو برچسب: Flame of the West

آرشیو برچسب: Flame of the West

شعله‌ی غرب (شمشیر آراگورن، آندوریل)

لقب و ترجمه‌ی ادبی شمشیر آراگورن، آندوریل که همان نارسیل، شمشیر الندیل بود که از نو در کوره آبدیده شده بود.