خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی (برگه 396)

فهرست الفبایی انگلیسی

شاه پنهان (از القاب الو تینگول اهل دوریات)

شاه پنهان لقبی بود که به شاه الو تینگول، پادشاه دوریات داده شده بود، زیرا قلمرو دوریات در پس حلقه ملیان مخفی بود.

شهر پنهان (از نامهای گوندولین)

گوندولین یکی از شهرهای الدار در بلریاند بود که توسط کوههای احاطه گر کریساگریم از چشم خادمان و جاسوسان مورگوت پنهان شده بود و به همین دلیل هم قلمرو پنهان لقب گرفته بود.

هرومور (از پیروان نومه نوری سارون)

پس از آنکه آر-فارازون زرین سارون را با خود به نومه نور آورد، عده کثیری از نومه نوریها تحت طلسم سایه او قرار گرفتند که یکی از آنها نیز هرومور نام داشت. عده زیادی از این افراد به سوی شرق و به سرزمین میانه بادبان افراشتند و هرومور و شخصی به نام فوینور نیز بین آنها بودند. هرومور در بین هارادریم منزل کرد و تبدیل به پادشاه آنها شد. منشا نام او نیز باید همین مقام او باشد، زیرا هرومور به معنی “پادشاه سیاهان” (تیره پوستان) است.

هروگریم (شمشیر تئودن)

شمشیر تئودن که گریمای مار زبان چندین سال آن را پنهان نموده بود، هروگریم نام داشت. پس از آنکه تئودن به وسیله گندالف درمان شد، شمشیر را دوباره یافت و با آن به نبرد هورنبورگ و همچنین نبرد دشت پله نور تاخت.